REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Gateste retete ca la carte si castiga din prima!

15 noiembrie 2023 – 24 decembrie 2023

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Gateste retete ca la carte si castiga din prima!” (denumita in continuare „Campania”) este societatea BUNGE ROMANIA SRL, cu sediul in Municipiul Buzau, Aleea Industriilor, Nr. 5-7, Judet Buzau, Cod postal 120222, și adresa de corespondenta: Strada Barbu Vacarescu nr. 201, etaj 13, Bucuresti, inregistrată la Registrul Comertului cu numarul J10/75/2009, CUI 16791351, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

 

1.2. Participantii la prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

 

1.3. Regulamentul Oficial este public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul campaniei https://www.unisoltepremiaza.ro. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa de corespondenta a acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

 

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei, societatea Interactions Marketing SRL, cu sediul in str. Siriului, nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, numita in cele ce urmeaza “Agentia” sau „Imputernicitul”. Agentia va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

 

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul premiilor, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale https://www.unisoltepremiaza.ro . 

 

1.6. Organizatorul si Agentia vor fi numiti in continuare impreuna ori separat ca atare “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

 

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE SI OBIECTUL CAMPANIEI

 

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul
online, pe website-ul https://www.unisoltepremiaza.ro in conformitate cu prezentul Regulament al
Campaniei.

 

2.2 Inscrierea in Campanie se va face dupa cumpararea a cel putin doua Produse Participante din gama Unisol a Organizatorului, din oricare magazin din Romania, exclusiv in perioada campaniei si prin completarea unui formular de inscriere online prin accesarea website-ului https://www.unisoltepremiaza.ro, conform prevederilor art. 5.1.1.1.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania se va desfasura in perioada 15 noiembrie 2023 – 24 decembrie 2023, zilnic intre ora 09:00:00 si ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Orice inscriere in Campanie inainte de data 15 noiembrie 2023 ora 09:00:00 sau dupa data de 24 decembrie 2023, ora 23:59:59, nu va fi luata in considerare in prezenta Campanie.

 

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site a actelor aditionale.

 

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elementele Campaniei pe parcursul
derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, care a împlinit vârsta de 18 ani
pana la data inceperii campaniei, cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala  inregistrat  la  Administratia  Financiara), denumiti in continuare ’’Participanti’’. Nu sunt eligibili să participe la Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei, ai magazinelor partenere si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

 

4.2. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

 

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie, orice persoana din categoriile exceptate mentionate in art. 4.1.

 

4.4. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati. Se vor valida numai inscrierile Participantilor care raspund conditiilor de inscriere in Campanie si care isi ofera datele reale de identificare.

 

4.6. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca participarea la Campanie a fost fraudata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie Participantii care au comis frauda, de a nu le acorda ori de a retrage acestor Participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Campanie pana la incheierea acesteia.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 

5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

 

5.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

 1. Participantul trebuie sa achizitioneze pe acelasi bon fiscal sau factura fiscala, in perioada Campaniei, adica intre 15 noiembrie 2023, ora 09:00:00 – 24 decembrie 2023, ora 23:59:59 minim doua Produse Participante din cele mentionate la Sectiunea 6, din magazinele din Romania si sa pastreze bonul fiscal sau factura fiscala care atesta achizitionarea a minimum doua Produse Participante la Campanie, in perioada de desfasurare a acesteia (pe bonul fiscal sau factura fiscala sa fie trecut, clar, cu denumirea specifica, minim doua Produse Participante);
 2. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
 3. Participantul trebuie sa acceseze website-ul campaniei https://www.unisoltepremiaza.ro, in perioada campaniei (15 noiembrie 2023, ora 09:00:00 – 24 decembrie 2023, ora 23:59:59) si sa completeze formularul de inscriere.
 4. Inscrierea in Campanie se va face prin completarea de catre Participant a urmatoarelor date personale regasite in formularul de inscriere in campanie:

o Nume

o Prenume

o Telefon

o E-mail

o Magazin participant

o Produse achizitionate

o Incarcarea pozei bonului fiscal sau facturii fiscale

 1. Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 2. Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila din Romania: Orange, Vodafone, Telekom si/sau Digi;
 3. Un Participant unic este identificat prin nume, prenume si/sau numar de telefon mobil si/sau adresa de e-mail si poate inscrie mai multe bonuri sau facturi pe toata perioada Campaniei, limitandu-se la maxim 3 bonuri sau facturi fiscale intr-o zi.
 4. Participantul trebuie sa pastreze bonul sau factura fiscala inscrisa in Campanie, in original, in stare nedeteriorata/nealterata/nemodificata/neviciata, astfel incat produsele achizitionate sa fie vizibile si lizibil, nemodificat, nealterat, sa nu fie degradat, viciat ori falsificat, identic cu cel inscris in Campanie; pe bon sau factura fiscala trebuie sa apara, clar, cu denumirea specifica, minim doua produse participante, magazinul emitent si data achizitiei;
 5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita, pentru validarea oricarui premiu, bonul sau factura fiscala inscrisa in Campanie, in original pe suportul pe care a fost tiparit.
 6. In Campanie sunt acceptate doar bonurile fiscale sau facturile fiscale emise de pe teritoriul Romaniei.
 7. Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data acelasi bon fiscal sau factura fiscala.
 8. Un Participant nu poate inscrie un bon sau factura fiscala de mai multe ori indiferent ca pe bon sau factura fiscala se regasesc mai multe Produse Participante.
 9. Acelasi bon sau factura fiscala se poate inscrie o singura data in campanie.

 

5.2 Modalitatea de inscriere in Campanie

 

Pentru inscrierea in Campanie, Participantii trebuie:

 

5.2.1 Sa aiba drept de participare conform drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.

5.2.2 Sa cumpere cel putin doua Produse Participante la Campanie, in perioada Campaniei, din oricare magazin din Romania, pe acelasi bon fiscal sau factura fiscala.

5.2.3 Sa pastreze bonul fiscal sau factura fiscala in original, care atesta achizitia a doua Produse Participante la promotia Unisol, in perioada Promotiei, din oricare magazin din Romania, pentru validare, in cazul in care sunt desemnati castigatori.

5.2.4 Sa acceseze website-ul https://www.unisoltepremiaza.ro.

5.2.5 Sa completeze in perioada 15 noiembrie 2023, ora 09:00:00 – 24 decembrie 2023, ora 23:59:59, formularul de inscriere care contine urmatoarele date:

o Nume

o Prenume

o Telefon

o E-mail

o Magazin participant

o Produse achizitionate

o Sa incarce poza bonului fiscal sau factura fiscala

o Sa bifeze declaratiile de mai jos, inserate in formularul de inscriere:

(*) Declar pe propria raspundere ca am varsta de minim 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.

(**) Confirm ca am fost informat, am citit si am inteles Regulamentul Campaniei si informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre societatea BUNGE ROMANIA SRL si persoanele imputernicite de catre aceasta in scopul participarii la Campanie, al desemnarii castigatorilor acesteia si al acordarii premiilor in conditiile Regulamentului acesteia.

 

Toate campurile marcate cu * si ** sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in Campanie .

Obligatoriu, Participantul trebuie sa incarce poza bonului fiscal sau factura fiscala pe website-ul https://www.unisoltepremiaza.ro (poza trebuia sa aiba maxim 5MB si trebuie, obligatoriu, sa fie in format .jpg, .jpeg si/sau .png. Orice alt format al imaginii sau alt tip de document NU va putea fi incarcat pe website).

 

Nu vor fi luate in considerare numerele de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila din Romania.

 

Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „TRIMITE”.

 

SECTIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE

 

6.1 In Campanie participa urmatoarele produse ale Organizatorului din gama Unisol, comercializate in oricare magazin de pe teritoriul Romaniei, in perioada Campaniei, respectiv 15 noiembrie 2023, ora 09:00:00 – 24 decembrie 2023, ora 23:59:59, numite in continuare “Produse Participante.”:

Unisol ulei rafinat de floarea-soarelui de prima presa 1L

Unisol ulei rafinat de floarea-soarelui de prima presa 2L

Unisol ulei rafinat de floarea-soarelui de prima presa 5L

Unisol ulei rafinat de floarea-soarelui de prima presa 10L

Unisol ulei rafinat de rapita de primă presă cu ardei iute, busuioc și roșii 250 ml

Unisol ulei rafinat de rapita de primă presă cu rozmarin, oregano și busuioc 250ml

Unisol ulei rafinat de rapita de primă presă cu roșii, usturoi și busuoic 250 ml

 

6.2 Produsele Participante NU vor avea un design special care anunta Campania. In anumite magazine pot exista materiale atasate Produselor Participante, pe care sunt mentionate detaliile Campaniei.

 

6.3 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate de Produse Participante, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

 

6.4 Produsele Participante la Campanie vor putea fi achizitionate in limita stocului disponibil, din oricare magazin din Romania.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

 

7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii/categorii de premii:

 

Nr crt

Descriere Premiu

Categorie premiu

Cantitate totala

Valoare unitara RON, TVA inclus

Valoare totala RON, TVA inclus

Numar premii alocate pe zi

 

1.

Friteuza Tefal Uno 1350W

1.8L

 

 

Garantate

160

289.99

46,398.58

4

2.

Mixer cu bol Tefal Quick Mix

300W

120

249.99

29,999.42

3

3.

Set 4 piese Tefal Ingenio Emotion Inductie

120

334.39

40,126.80

3

5.

Robot aspirator Rowenta

X-Plorer Serie 50

Prin tragere la sorti

40

1199.00

47,959.86

1

TOTAL PREMII

 

440

164,484.66 RON, TVA inclus

11

 

 

7.2 Valoarea bruta (inclusiv TVA) a premiului Robot aspirator Rowenta este de 1,267 RON din care se va retine impozit 67 de RON, rezultand valoarea neta a premiului de 1,200 RON

Valoarea neta totala a premiilor este 164,484.66 RON, TVA inclus.

 

7.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

 

7.4 In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga un singur premiu dintre cele enumerate la art. 7.1.

 

7.5. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca un Participant a mai fost desemnat castigator, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda un nou premiu respectivului Participant.

 

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

8.1. Premiile vor fi acordate astfel:

 

8.1.1 Cele 400 de premii garantate vor fi alocate cate 10 pe zi timp de 40 de zile calendaristice. Astfel, cele 10 premii zilnice garantate vor fi oferite primilor 10 Participanti validați inscrisi in Campanie, dupa cum urmeaza: primii 4 Participanti vor primi „Friteuza Tefal”, urmatorii 3 vor primi „Mixer cu bol Tefal”, iar urmatorii 3 vor primi „Set 4 piese Tefal”.

 

8.1.2 Cele 40 premii constand in “Robot aspirator Rowenta” , se vor aloca cate unul pe zi timp de 40 de zile calendaristice, in functie de momentele norocoase. Inainte de inceperea Campaniei,  va avea loc la sediul Agentiei si in prezenta unui notar public, o tragere la sorti in care se vor extrage aleator 40 de momente norocoase de forma an, luna, zi, ora minut, secunda.

 

8.2. In conditiile in care un castigator nu va fi validat, premiul respectiv se va acorda urmatorului Participant valid.

 

8.3. In conditiile in care nu exista un numar necesar de Participanti sau un premiu nu a putut fi oferit, Premiile raman in posesia Organizatorului.

 

SECTIUNEA 9. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

 

9.1. Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

 

9.2. Nu se accepta bonuri fiscale sau facturi fiscale emise in afara perioadei Campaniei.

 

9.3. Pentru ca un Participant in Campanie sa fie validat ca si castigator, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 4;

- sa fi achizitionat produsele participante la Campanie, conform art. 5.2.2 si art. 6.1, in perioada de desfasurare a acesteia;

- sa se fi inscris in mod corespunzator, conform art. 5;

- sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil sau pe emailul de pe care s-a inscris in Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator;

- sa ofere detaliile cerute de reprezentantul Organizatorului.

- in plus fata de datele cu caracter personal prevazute la art. 5.1.1 si art. 5.2.5, sa ofere Agentiei, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la contactare CNP-ul sau, precum si adresa de livrare la care se doreste livrarea premiului; Pentru premiile ce constau in “Robot aspirator Rowenta”, potentialul castigator, trebuie sa trimita si copie dupa CI.

- sa nu furnizeze date cu caracter personal eronate, incomplete sau ale altei persoane, incalcand astfel prevederile art. 5.1.1 si art. 5.2.5

 

9.4. In cazul in care vreunul dintre Participantii desemnati castigatori nu respecta conditiile stabilite in cadrul prezentului articol, ori refuza prezentarea informatiilor cerute, Organizatorul va decide invalidarea castigatorului initial si se va trece la urmatorul Participant valid.

 

9.5. Refuzul potentialului castigator Participant la Campanie, manifestat expres si echivoc, cu privire la comunicarea datelor sale cu caracter personal si a bonului de casa sau facturii fiscale in vederea validarii si atribuirii premiului ori furnizarea de date cu caracter personal eronate, incomplete sau ale altei persoane duce la invalidarea sa ca si castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

 

9.6. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar, acele premii nerevendicate ori invalidate din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

9.7. Premiile Campaniei vor fi acordate numai in conformitate cu prevederile acestui regulament. Acordarea premiilor catre Participanți se va face in termen de 30 zile lucratoare de la data validării acestora ca și câștigători.

 

9.8. Organizatorul se obliga sa faca publice numele câştigătorilor Campaniei şi câştigurile acordate prin publicarea pe site-ul https://www.unisoltepremiaza.ro, intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maxim 30 zile de la data validarii acestora.

 

9.9. Acordarea premiilor se va face prin expedierea acestora la adresele indicate de catre castigatori, pe cheltuiala Agentiei, prin curierat privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor.

 

9.10. Premiile Campaniei vor fi predate catre castigatorii Campaniei pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de acestia. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea si/sau predarea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea definitiva a dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

9.11. Organizatorul poate verifica oricând masura in care o persoana respecta prezentul Regulament. In cazul în care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunostinta: (a) incalcari sau nerespectari ale Regulamentului sau nerespectari ale conditiilor impuse pentru participarea la Campanie, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip, la adresa, imaginea sau reputatia Campaniei, Organizatorului, Agentiei sau a celorlalte parti implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, si/sau descalificarea și invalidarea (în cazul unui câștig) participantilor implicati. In toate cazurile in care exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datoreaza nicio despagubire de orice natura sau plata persoanei descalificate.

 

9.12. In cazul in care un Participant este descalificat sau eliminat din Campanie, Organizatorul nu are obligatia de a publica acest lucru.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

10.2. Participantilor la Campania promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei promotionale (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campania promotionala etc).

 

10.3. Chiar daca premiile pot fi acordate de Agentie (Interactions Marketing), impozitul va fi platit de Organizator.

 

10.4. Participanţilor la Campanie nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziţionării Produselor Participante, exceptand cheltuielile efectuate de către Participanţi pentru achiziţionarea de efecte şi servicii poştale şi pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la Campanie, care vor fi suportate de catre acestia.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

11.1. Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii persoanelor fizice care au achizitionat produsele Organizatorului din gama Unisol datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator si/sau societatile implicate in Campanie, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campanie contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului, etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campanie , Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

 

11.2. Organizatorul si Agentia nu sunt raspunzatori pentru: situatiile in care Participantul nu poate fi contactat de catre Organizator sau Agentie sau de catre curieri pentru livrarea premiului; deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului; eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii, precum și orice alte situații pentru care Organizatorul nu și-a asumat raspunderea in mod expres prin prezentul Regulament.

 

11.3. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

 1. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal in conditiile si in scopurile declarate prin acest Regulament Oficial.

 

11.4. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia premiului.

 

11.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta Participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

 

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei, imaginea acesteia si/sau a Organizatorului.

 

11.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor cu caracter personal furnizate de catre Participanti.

 

11.8. Organizatorul/ Agentia nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

 

11.9. Dupa inmanarea premiului, conform Regulamentului, orice obligatie a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

 

11.10. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

 

11.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

 

11.12. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a persoanelor care au facilitat castigarea de premii, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

12.1. Avand in vedere ca prin inscrierea participantilor in Campanie se vor prelucra date cu caracter personal, participantii sunt rugati sa consulte Anexa nr. 1. atasata la acest Regulament pentru a lua la cunostinta de modalitatea in care sunt prelucrate datele lor cu caracter personal.

12.2. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal în calitate de operator, în scopul realizării intereselor sale legitime, precum si in scopul desfasurarii Campaniei, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor, gestionarii plangerilor/cererilor Participantilor. Pentru informații suplimentare despre modul în care persoanele vizate își pot exercita drepturile și pentru informații suplimentare despre practicile noastre de protecție a datelor, va rugam sa consultați Notificarea privind protecția datelor cu caracter personal ale Partenerilor de Afaceri Bunge Europa la adresa https://bunge.com/Privacy/Bunge-Europe-Business-Partner-Data-Protection-Notice si https://bunge-romania.ro/ro/termeni-conditii/

12.3 Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate de catre Organizator, in calitate de operator de date cu caracter personal, prin intermediul Agentiei, in calitate de persoana imputernicita de operator. Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate vor fi prelucrate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si pentru un termen de 30 zile calendaristice de la finalizarea sa, precum si ulterior incheierii acesteia in cazul castigatorilor premiilor pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare in materie financiar-contabila si fiscala, legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, precum si in materia arhivarii.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inaintea termenului mentionat in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie, dar numai dupa intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei https://www.unisoltepremiaza.ro.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

 

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie , acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente din București. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campanie se primesc in scris, la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bucuresti, str. Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 13, sector 2, pana la finalul perioadei Campaniei.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

 

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora înțeleasă ca orice împrejurare independentă de voința Organizatorului, intervenită ulterior Regulamentului, a carei aparitie il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. Campania poate inceta inclusiv ca urmare a imposibilitatii Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, ca urmare a unor alte motive independente de vointa sa.

 

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si desfasurarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 14 zile calendaristice de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul Campaniei sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa de corespondență a acestuia mentionată la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 DIN DATA DE 14.11.2023 LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Gateste retete ca la carte si castiga din prima!

15 noiembrie 2023 – 24 decembrie 2023

 

 

 1. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de societatea BUNGE ROMANIA SRL, cu sediul in Municipiul Buzau, Aleea Industriilor, Nr. 5-7, Judet Buzau, Cod postal 120232, și adresa de corespondenta: Strada Barbu Vacarescu nr. 201, etaj 13, Bucuresti, inscrisa in Registrul Comertului cu numarul J10/75/2009, CUI 16791351, denumita in continuare "Operatorul", prin intermediul agentiei Interactions Marketing SRL, cu sediul in str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 105582, (denumit in continuare "Imputernicitul").

 

Organizatorul si Imputernicitul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. In acest sens, Organizatorul si Imputernicitul vor prelucra cu buna credinta datele cu caracter personal ale Participantilor, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea prezentului Regulament si a legislatiei in vigoare:

Datele de contact ale Operatorului, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele lor cu caracter personal, sunt urmatoarele:

BUNGE ROMANIA S.R.L., adresa: Mun. Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 13, sector 2, cod postal 020276, email: BEU.BUC.Dataprotection@bunge.com

 1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

In cadrul prezentei Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Prenume
 2. Nume
 3. Adresa e-mail
 4. Telefon mobil
 5. Varsta, sub aspectul incadrarii in limita minima de 18 ani
 6. Adresa livrare premiu*
 7. CNP-ul*
 8. Copie CI*

* Acest date sunt colectate doar câștigătorilor Campaniei care urmează a fi validați.

 1. SCOPURILE PRELUCRARII

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 

Nu se vor prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazurilor in care se va solicita o alta prelucrare sau exista o obligatie stabilita prin lege de a respecta anumite prevederi interne sau internationale. Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal ale Participantilor catre o tara din afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European.

 

Daca Participantii nu doresc ca datele cu caracter personal ale acestora sa fie prelucrate in scopurile precizate, acestia nu vor putea sa fie inscrisi in Campanie intrucat aceste informatii sunt de esenta identificarii Participantului, iar pe de alta parte, datele de identificare sunt necesare in vederea desfasurarii Campaniei.

 

 1. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Temeiul prelucrarii datelor sunt:

 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate vor fi prelucrate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si pentru un termen de 30 zile calendaristice de la finalizarea sa, precum si ulterior incheierii acesteia in cazul castigatorilor premiilor pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare in materie financiar-contabila si fiscala, legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, precum si in materia arhivarii.In cazul participantilor care si-au exprimat acordul pentru prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing/transmitere materiale publicitare, durata prelucrarii va fi pana la revocarea consimtamantului acordat. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor si nu va afecta legalitatea prelucrarilor de date cu caracter personal realizate anterior retragerii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca
aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia – art. 7 GDPR;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal – art. 15 GDPR;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal – art. 16 GDPR;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal – art. 17 GDPR;
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii – art. 18 GDPR;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul – art. 21 GDPR;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor – art. 20 GDPR;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu
Caracter Personal – art. 77 GDPR.

 1. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND MINORILOR

Intrucat la Campanie pot participa numai persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. ALTE PREVEDERI

 In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.